1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku  a vzťahujú sa  iba na obchodné vzťahy medzi predávajúcim, ktorým je  spoločnosť AXDATA, s.r.o., so sídlom na ul. Škultétyho 22, 08001 Prešov, IČO: 36508411 (ďalej len predávajúcim) a kupujúcim.

Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodného domu www.axdata.sk predávajúceho (ďalej len obchod).

Predávajúci a jeho fakturačné a kontaktné údaje:

AXDATA, s.r.o., Škultétyho 22, 080 01 Prešov

IČO: 36508411, DIČ: 2022043012, IČDPH: SK2022043012

telefón: 051/ 7711605, mobil: 0905 806 439, e-mail: axdata@axdata.sk

1.2. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú elektronickým systémom obchodu.

1.3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, o  zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu, celková cena objednávky a ktorý je spracovaný systémom obchodu.

1.4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

1.5. Zobrazená kúpna cena za tovar na stránke obchodu zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné služby. Všetky akciové ceny  platia iba do vypredania akciového tovaru.

1.6. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na stránke obchodu. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny.

1.7. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch SR, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu na:

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597


2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy a informačné povinnosti

2.1. Kupujúci zasiela predávajúcemu  vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho, návrh na uzavretie kúpnej zmluvy / ďalej objednávka/.

Predmetom návrhu  je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v tejto objednávke. Podmienkou platnosti takého návrhu zaslaného elektronickou formou je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií alebo pri realizácií objednávky. 

2.2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy. Následne po odoslaní objednávky dostane kupujúci na svoju e-mailovú adresu oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho.

Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bol doručený návrh na uzavretie kúpno-predajnej zmluvy.

Nie je to potvrdenie objednávky.

Na e-mailovú adresu kupujúceho budú zasielané aj všetky ďalšie informácie o stave jeho objednávky.

2.3. Kúpna-predajná  zmluva je uzavretá až doručením potvrdenia objednávky predávajúcim kupujúcemu v elektronickej alebo písomnej forme alebo samotným dodaním tovaru kupujúcemu.

2.4. Predávajúci prehlasuje, že jasným, zrozumiteľným a jednoznačným spôsobom informuje kupujúceho pred odoslaním objednávky  o obchodných, reklamačných, platobných a prepravných podmienkach a to:

a. o hlavných vlastnostiach tovaru na príslušnej katalógovej stránke svojho elektronického obchodu

b. o obchodnom mene a sídle predávajúceho, o telefónnom čísle predávajúceho

c. o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby

d. o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane DPH a o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné

e. o platobných, dodacích podmienkach, o lehote do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu

f. o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií v reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej   podstránke elektronického obchodu predávajúceho - viď. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY na príslušnej podstránke

elektronického obchodu a kupujúci si má možnosť ich prečítať v čase pred zaslaním objednávky.

g. o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od  zmluvy a takisto o poskytnutí formulára na odstúpenie od zmluvy - viď. článok 10 týchto obchodných podmienok.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením. Napríklad listom zaslaným poštou na adresu sídla firmy alebo e-mailom na adresu axdata@axdata.sk.

h. o informácií, že ak kupujúci odstúpi od  kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa Zákona č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa  pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku a to podľa §10 ods.3.

i. o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok na žiadosť predávajúceho

j. kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak tovar alebo službu kúpil za účelom ďalšieho predaja

2.5. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 100 EUR, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. aj telefonicky.

V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

2.6. Predávajúci je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 100 EUR, požadovať od kupujúceho platbu vopred (zálohovou faktúrou, platbou cez elektronické bankovníctvo, alebo platbu platobnou kartou, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú príhodným spôsobom inak).

2.7. Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka sa v takomto prípade riadi touto zmluvou.

2.8. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania (po 24 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku vybavovať). Je vhodné, ak kupujúci objednávku stornuje e-mailom na adrese axdata@axdata.sk.

2.9. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky a/alebo e-mailom.

2.10. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na ním určený účet pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

2.11. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dni od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje doručiť na vlastné náklady spolu s vyplneným formulárom o odstúpení od zmluvy na adresu sídla spoločnosti aj kompletný, nepoškodený a nepoužitý tovar vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, záručný list, návod na použitie...).

Tovar zasielajte prosím späť v pôvodnom  a nepoškodenom obale.  

2.12. Predávajúci sa zaväzuje prevziať a skontrolovať  tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu alebo preddavok v zákonnej lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet alebo osobne na prevádzke.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy  prostredníctvom e- mailu

d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).

Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu.

V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní.

V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

4.2. Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný a dodaný tovar a pri preberaní poriadne skontrolovať  neporušenosť vonkajšieho obalu 

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 

5. Dodacie a platobné podmienky a termíny dodania

5.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu.

5.2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa uzavretia kúpno-predajnej zmluvy. 

Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa bodu 5.1., kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej    dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Zobrazenie tovaru na  internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci môže byť len ilustračné.

Hmotnosť, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú udávané výrobcom a môžu sa odlišovať od skutočnosti .

5.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré  kupujúci dohodol v kúpnej zmluve pred doručovaním tovaru.

5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na dohodnuté miesto a v časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala tretia osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru.

Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky.

Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu.

Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu,

vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto a za spätné doručenie  tovaru k predávajúcemu .

5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho.

V prípade zistenia existencie vady obalu tovaru pri preberaní zásielky je zástupca predávajúceho / prepravca/  povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady obalu tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho.

Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou obalu a následne v zmysle  obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou obalu, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

V prípade,ak kupujúci vedome preberie tovar s poškodeným vonkajším obalom a nespíše s prepravcom protokol o poškodení pri preberaní zásielky, preberá zodpovednosť za neskôr zistené vady a chyby na tovare a  dodatočná reklamácia alebo vrátenie tovaru sa bude považovať  ako neoprávnená a tovar za doručený bez poškodenia.

Doporučujeme pri preberaní balíka s tovarom od prepravcu poriadne skontrolovať jeho neporušenosť a v prípade poškodenia ho neprevziať alebo spísať protokol o poškodení obalu tovaru hneď na mieste.

Z našich skladov prepravcovia preberajú iba nepoškodené a kvalitne zabalené balíky!!!

5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú  kúpnu cenu v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.


6. Kúpna cena a platby

6.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len kúpna cena).

Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom , aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za tovar vrátane nákladov na doručenie tovaru  a to:

v prípade dobierky v mieste dodania tovaru v hotovosti prepravcovi  alebo zaplatením dopredu za tovar a prepravu tovaru bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,  ktorý je uvedený  na internetovej stránke predávajúceho  alebo platbou v hotovosti pri osobnom odbere v kamennej predajni predávajúceho. 

6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

6.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6.7. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

6.8. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred (nastavením systému obchodu), predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl.2. ods.2.6  týchto pravidiel.

6.9. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

6.10. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny:


         • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra


         • prevodom na bankový účet predávajúceho


         • v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru


7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar.

7.3. Predávajúci alebo jeho zástupca spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad, Dodací (záručný) list 

7.4. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Dodacom liste (dodací list slúži zároveň ako záručný list), ak to nie je v dodacom liste uvedené tak minimálna záruka je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

7.5. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či neodbornou inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

7.6. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru / pokus o opravu alebo nastavenia / osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne predávajúcim alebo výrobcom tovaru určená.


8. Zľavy, poštovné, balné, minimálna hodnota nákupu

1. Predávajúci na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ  nie sú uvedené na stránkach predávajúceho v deň objednávky.

2. Predávajúci stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. O výške poštovného a balného informuje na stránkach e-shopu.

3. Minimálna hodnota nákupu v obchode je 1 EUR.
 

9. Osobné údaje a ich ochrana

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na podstránke: Ochrana osobných údajov.

 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpiť od kúpno - predajnej zmluvy môže kupujúci aj predávajúci.

10.1. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy, ak si nemôže splniť  svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu

         1. vypredania zásob / pri akciovom tovare /

         2. tovar na objednávku

         3. ak výrobca alebo dovozca  tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo 

         4. vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo

         5. z dôvodov vyššej moci alebo ak

         6. ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo

         7. v cene, ktorá je uvedená v objednávke

         8. ak kupujúci objednal tovar a zvolil si platu bankovým prevodom a do 14 dní za tovar aj po výzve nezaplatil

Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň môže ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).

10.2. Kupujúci , ktorý je fyzickou osobou a ním zakúpený tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania / t.j. firmy/  je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od zaplatenia a prevzatia tovaru.

10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie  vlastností tovaru.

Inštalácia tonerov a atramentových náplní do tlačiarní nie sú v kamennom obchode obvyklé pri kúpe a predvádzaní tovaru.

Softvér po nainštalovaní do zariadenia a využití licenčného kľúča takisto nie je možné vrátiť.

Odporúčame sa o tovare dôkladne oboznámiť pred kúpou v popise tovaru na stránke, prípadne sa informovať  u nášho predajcu alebo technika. 

10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu

c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.6. Odstúpenie od zmluvy je nutné urobiť písomnou formou t.j. spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy a to vyplnením a odoslaním formulára o odstúpení od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok má obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru.

10.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny  za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby (napr.: za softvérové nastavenie výrobku do pôvodného stavu na výrobcom predvolené hodnoty - podľa cenníka servisných a inštalačných prác).

10.9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu zaslať kompletný tovar v originálnom nepoškodenom obale v pôvodnom stave späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho osobne odovzdať predávajúcemu v sídle spoločnosti. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale, nepoužívaný a neznečistený.

10.11. Odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia, prevzatia a skontrolovania tovaru vrátiť kupujúcemu finančnú čiastku, ktorú od neho prijal na základe kúpnej zmluvy.    

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platbu pred tým, ako mu je doručený tovar alebo pokiaľ mu nebude finančná čiastka pripísaná na účet.

10.12. Kupujúci znáša náklady na prepravu na vrátenie tovaru predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy.

10.13. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností tovaru, napr.: preinštalovanie operačného systému, nainštalovanie vlastných aplikačných programov.

10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe.

10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

− predaj tovaru zhotoveného alebo objednaného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

− predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

− predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil

− poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

− predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov / tovar na objednávku /

10.17. V prípade, že je kupujúci podnikateľom, tzn. právnickou osobou či osobou, ktorá tovar objednala v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČO) alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, zákonná možnosť Odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu sa na kupujúceho nevzťahuje.

10.18. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

TU si môžete stiahnuť dokument na odstúpenie od zmluvy

11. Záverečné ustanovenia

11.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,

Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a 

Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku.

11.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s  obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

12. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim AXDATA,s.r.o. Prešov je príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.