1. Úvodné ustanovenia

Tieto záručné a reklamačné podmienky sú vytvorené na základe zákona o ochrane spotrebiteľa č. 397/2008 Z.z. z 18.septembra 2008, ktorý mení a dopĺňa zákon č.250/2007 Z.z.  z 9.mája 2007 a upravujú vzťah medzi spoločnosťou AXDATA, s.r.o., Škultétyho 22, Prešov (ďalej „predávajúci“) a koncovým zákazníkom (ďalej „kupujúci“). Ďalej sa vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamáciách riadia Občianskym zákonníkom alebo Obchodným zákonníkom.

Všetky dodávky tovaru podliehajú týmto záručným a reklamačným podmienkam.
Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predávajúceho a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.

2. Povinnosti kupujúceho

Prevzatie tovaru a zodpovednosť za chyby:
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu a najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru škodu nahlásiť telefonicky na čísle 0905 806 439.

Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku (poškrabanie, prasknutie, zlomenie, ...), ktoré neboli zistené pri prevzatí zásielky budú riešené  v rámci reklamačného konania.

Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere na predajni je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia pri kúpe a predvádzaní tovaru a ihneď reklamovať, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Pred uvedením zariadenia do prevádzky je kupujúci povinný:
- oboznámiť sa s návodom na použitie zakúpeného zariadenia / zariadení
- oboznámiť sa so záručnými podmienkami zariadenia vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť

3. Záručná doba a záručné podmienky

AXDATA, s.r.o. odmieta niesť akúkoľvek zodpovednosť za nedostatky a škody vyplývajúce z neoboznámenia sa kupujúceho s návodom na použitie a so záručnými podmienkami zariadenia, za poškodenie či zničenie zariadenia, za stratu akýchkoľvek údajov alebo programov prevádzkovaných kupujúcim.
AXDATA, s.r.o. odporúča kupujúcemu zhotovovať si v pravidelných intervaloch záložnú kópiu všetkých programov a dát. AXDATA, s.r.o. nenesie zodpovednosť ak kupujúci si nainštaluje  do dodaného zariadenia nekompatibilný softvér.
Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.
Avšak ak existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.
Ak nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.
V takomto prípade miestom uplatnenia reklamácie je servisné stredisko dodávateľa na ul. Škultétyho 22, 080 01 Prešov v čase od 8.00 do 16.00 v pracovných dňoch  pondelok až piatok.

Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť chyba oznámená a nároky vyplývajúce z chyby tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby.
Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do reklamačného procesu.

AXDATA, s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§619 ods. 1 OZ) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§620 OZ).
 V prípade podnikateľských subjektov, ktoré nenakupujú výrobky alebo služby ako „koncový užívateľ, ale za účelom vykonávania ďalšej podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s ňou, sa môže táto doba líšiť v závislosti od konkrétnych záručných podmienok daného výrobcu.

Pri použitých veciach / napr. tovar refurbished /predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov a na batérie v ňom je  záruka  6 mesiacov.

Na batérie do notebookov a záložných zdrojov platí a je poskytovaná záruka na funkčnosť  12 mesiacov.
Na spotrebný tovar ako sú tonery a atramentové náplne do tlačiarní je poskytovaná záruka 6 mesiacov.
Firma AXDATA,s.r.o. Prešov si v prípade záručnej opravy vyhradzuje právo vymeniť tovar za iný,obdobný s porovnateľnými alebo lepšími technickými parametrami.

 
Nie je vadou tovaru nemožnosť použitia tovaru na kupujúcim zamýšľaný účel, pokiaľ si tento pred dodaním tovaru nevymienil v písomnej alebo e-mailovej objednávke.
AXDATA, s.r.o. poskytuje na všetky zariadenia dodané kupujúcemu záruku v nasledovnom rozsahu:
- materiálové alebo výrobné chyby zariadení dodávaných spoločnosťou AXDATA, s.r.o., ktoré vznikli chybou výrobcu a objavili sa pri normálnej prevádzke

Upozornenie / prísnejšie zásady/, kedy sa záruka nevzťahuje na:

* zariadenia s porušenou plombou
* softvér (vrátane predinštalovaného softvéru), ktorého záruka je definovaná v softvérových licenčných
   podmienkach
* zariadenia, ktoré kupujúci svojvoľne demontoval či vymieňal ich komponenty
* poruchy spôsobené neodborným zásahom, inštaláciou, opravou alebo modifikáciou kupujúcim
* zariadenia, z ktorých bolo odstránené, zničené, zjavne zmenené, alebo odcudzené sériové číslo
* poruchy spôsobené násilným zaobchádzaním
* poruchy spôsobené nepoužívaním originálneho spotrebného materiálu pre dané zariadenia / napr. náplní v tlačiarňach     od iných výrobcov ako je výrobca tlačiarne/
* poruchy spôsobené použitím iných dielov, materiálov, neurčených na použitie s výrobkom
* poruchy spôsobené zanedbaním bežnej údržby  / hlavne chladenie notebookov je citlivé na prach a znečistenie/
* poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku mimo prevádzkových podmienok uvedených v návode na použitie
* poruchy spôsobené používaním zariadenia iným spôsobom, než je odporúčaný alebo na aký bolo zariadenie určené a dimenzované, poruchy spôsobené nadmerným používaním a opotrebovaním
* poruchy spôsobené prevádzkovaním výrobku v takom prostredí u kupujúceho, ktoré predstavuje bezpečnostné alebo zdravotné riziko
* poruchy spôsobené používaním softvéru neurčeného na použitie s výrobkom
* poruchy spôsobené škodlivým kódom (vírus, spyware...), ktorý kupujúci vedome či nevedome zaviedol do systému
* poruchy spôsobené poškodením z vyššej moci, nehodou, požiarom, vodou, atmosférickým výbojom, prepätím v sieti, zemetrasením a pod. / dáme vyjadrenie pre poisťovne
* poruchy spôsobené prepravou, nedodržaním skladovacích a prepravných podmienok zo strany kupujúceho
* bežné opotrebenie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať / napr. nižšia kapacita batérie notebooku/ 
* na kompatibilitu predávaných počítačových komponentov a produktov, mimo kombinácií garantovaných výrobcami daných komponentov a produktov

Pri zabezpečovaní pôvodnej funkčnosti zariadení platia nasledovné pravidlá:

* úspešnosť opravy chybného zariadenia nezávisí nevyhnutne na výmene chybnej časti zariadenia
* inštalácia novšej vezie softvéru akejkoľvek úrovne (BIOS, ovládač zariadenia, vylepšenie operačného systému tzv. service pack, alebo upgrade operačného systému) nie sú činnosti, ktoré spadajú pod štandardné záručné podmienky
V prípade reklamácie predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.
 
Pri reklamácií počítača je potrebné písomné prehlásenie kupujúceho o dodržaní všetkých licenčných podmienok a o tom, že v počítači nie je nainštalovaný nelegálny softvér. V opačnom prípade AXDATA, s.r.o. nie je povinná prijatú reklamáciu uznať.

Ak AXDATA, s.r.o., zistí, že reklamovaný počítač obsahuje nelegálny softvér, nie je povinná prijatú reklamáciu uznať.

Ak technik zistí, že príčinou problémov nie je reklamovaný výrobok (napr. počítač), ale nekorektná inštalácia softvéru (operačný systém, antivír ...), resp. ak boli dáta poškodené nekorektným správaním niektorých aplikácií (hry, vírusy..), alebo ak dáta poškodil kupujúci, alebo tretia osoba, bude reklamácia zamietnutá. V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka.

Spoločnosť AXDATA, s.r.o. zabezpečuje záručné aj pozáručné opravy počítačových zariadení (ďalej len zariadení), ktoré priamo dodáva a ručí, že zariadenia budú po celú dobu záručnej doby plne funkčné a budú vyhovovať platným normám výrobcov týchto zariadení (za predpokladu používania originálneho príslušenstva).
Pozáručné opravy sa realizujú prostredníctvom servisného oddelenia a autorizovaných servisov.
Za pozáručný servis AXDATA, s.r.o. účtuje odplatu za vykonanú prácu v zmysle platného cenníka.
Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

Zásielku s reklamovaným tovarom kupujúci zasiela na vlastné náklady a zásielku odporúčame poistiť.
Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
Reklamačný technik rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní.
V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba trvania záruky sa predlžuje o dobu trvania opravy.
Všetky vymenené časti zariadení a zariadenia nahradené v rámci záruky ostávajú majetkom spoločnosti AXDATA,s.r.o. Prešov.
AXDATA,s.r.o. Prešov si vyhradzuje právo využívať servisné služby poskytované autorizovanými servisnými strediskami výrobcov zariadení, ak to vyžaduje zabezpečenie ich funkčnosti.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom reklamačný protokol.

4. Postup pri reklamácií
Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
* Dôkladne sa oboznámte so záručnými a servisnými podmienkami výrobku, ktoré boli súčasťou jeho balenia.
Postupujte v súlade s týmito podmienkami.
V prípade poruchy zariadenia
* Pošlite e-mail na axdata@axdata.sk, kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis chyby.
* AXDATA,s.r.o. Vám do 24 hodín (v pracovné dni) zašle informácie o ďalšom postupe.
* Na základe zaslaných informácií pošlite tovar na určenú adresu spolu s potrebnými dokladmi.
Pri žiadosti o servisný zásah v rámci záručných podmienok je potrebné doložiť:

- popis chyby zariadenia, jeho typové označenie a výrobné číslo
- doklad o nákupe, kópiu faktúry
- zariadenie zabalené podľa možnosti v originálnom balení s príslušenstvom / kvôli preprave a proti poškodeniu zariadenia/

Prosíme, vo vlastnom záujme zasielajte reklamované produkty určené servisu priamo na daný servis.
V prípade zaslania do sídla našej firmy dôjde iba k predĺženiu doby vybavenia reklamácie z dôvodu dodatočnej prepravy. Pre prípadnú vadu výrobku sú u niektorých výrobkov určené autorizované servisy po území celej SR.
Pokiaľ sa obrátite na jeden z autorizovaných servisov, urýchlite tým vybavenie Vašej reklamácie.

Nesúhlas s vyjadrením autorizovaného servisného strediska
V prípade nesúhlasu s vyjadrením autorizovaného servisného strediska má zákazník možnosť vypracovania znaleckého posudku na zariadenie u znalca v SR. O
vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS , e-mailom alebo doporučeným listom. Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný späť na adresu kupujúceho. Ak sa z technických dôvodov stane, že SMS alebo e-mail nedostane kupujúci v zákonnej 30 dňovej lehote, má kupujúci automaticky možnosť sa dostaviť na reklamačné oddelenie, kde mu bude vybavená reklamácia vydaná po predložení originálu príjemky reklamácie.
V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60tich dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu 1.-€ s DPH za každý deň  uskladnenia.
5. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim AXDATA,s.r.o. Prešov je  príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/7721597