Servis registračných pokladní

  • autorizovaný servis ERP ELCOM
  • povinná údržba ERP podľa zákona
  • záručné a pozáručné opravy

 

  • uvedenie do prevádzky
  • výmena fiškálneho modulu
  • školenie (2 hodiny)
  • servisná prehliadka
  • stiahnutie žurnálu
  • vyradenie z prevádzky
  • programovanie PLU

 

 

Najčastejšie typy servisných zásahov:

 

Oprava pokladne Euro - 1000T

Závada: Pokladnica sa nedá zapnúť.

Diagnostikou pokladne boli zistené nasledujúce závady: prasknutý prevádzkový akumulátor spôsobil poškodenie vstupného EMI filtra, filtračného kondenzátora a obvodu U14.

Riešenie: Výmena - prepájkovanie vadných súčiastok, výmena prevádzkového akumulátora. Premeranie hlavných parametrov napájacích obvodov a test nabíjania akumulátora.

Cena za opravu: Diagnostika a oprava bola vykonaná v priebehu jedného dňa, cena vrátane práce a materiálu - 92 €.

UPOZORNENIE: Uvedenej závade bolo možné predísť dodržaním výrobcom stanovenej lehoty na vykonanie pravidelnej údržby ERP. Nezanedbávajte preto pravidelnú údržbu ERP a pokladnica sa Vám odmení dlhodobou bezporuchovou prevádzkou.

E1000T_zavada.jpg

 

Uvedenie pokladnice do prevádzky

Výber správnej pokladne: Na základe komunikácie so zákazníkom a jeho požiadaviek odporučíme správny typ pokladne. V tomto prípade Euro-50TE CASH, pretože zákazník bude v hotovosti prijímať úhrady faktúr.

Čo je potrebné pre uvedenie do prevádzky: Kniha ERP - v nej sú uvedené údaje o elektronickej registračnej pokladni, servisnej organizácii a údaje o podnikateľovi. S vyplnenou knihou ERP odchádza zákazník na Daňový úrad, kde všetko zaregistrujú a pridelia číslo DKP (daňový kód pokladnice).

Uvedenie do prevádzky: Údaje z knihy ERP nastavíme do pokladnice a zákazník si ich dôsledne skontroluje. Zároveň dostane zákazník kompletnú inštruktáž používania pokladne a dodržiavania zákona  č. 289/2008 Z.z. Nasleduje záznam o uvedení do prevádzky do knihy ERP a nalepenie plomby Finančného riaditeľstva.

Cena: Za ERP Euro-50TE CASH a pamäťovú kartu SD, knihu ERP, plombu, komunikačný kábel USB a 6 pások zaplatil zákazník 292 €.

euro-50te-cash.jpg

 

Pravidelná údržba pokladne Euro-2000T

Prečo: Podľa certifikácie pre použitie ERP je potrebná pravidelná prehliadka pokladne minimálne raz za rok alebo pri dosiahnutí určitého počtu vytlačených riadkov.

Čo to obnáša: Zákazník priniesol pokladnicu spolu s Knihou elektronickej registračnej pokladne do nášho servisného strediska. Skontrolujeme neporušenosť plomby a z pokladnice odzálohujeme všetky potrebné údaje. Skontrolujeme a premeriame všetky dôležité parametre stanovené výrobcom pokladne. V tomto prípade sme zistili, že záložná batéria, ktorá slúži na uchovanie Vašich dát v pokladni, je po dobe odporúčanej životnosti a bola nutná jej výmena. Na pokladni je ďalej vykonaná profylaktika, tzn. pokladňu vyčistíme zvnútra aj zvonka od prachu, papierových útržkov a iných nečistôt. Pokladňa je následne zapečatená plombou a vykonaný zápis do Knihy ERP.

Cena za prehliadku: U nás je cena za servisnú prehliadku 40.-€ vrátane plomby Finančného riaditeľstva. V prípade, že je potrebná výmena niektorého dielu,  v rámci servisnej prehliadky žiadnu prácu naviac neplatíte, iba cenu náhradného dielu. V tomto prípade bola celková cena 48 €.

 

Reset kód pokladne Euro - 200T

Závada: Po zapnutí pokladne sa na displeji zobrazí nápis Reset kód

Riešenie: Reset kód spôsobila vadná záložná batéria. V prípade dodržania výrobcom stanovených intervalov servisnej prehliadky by k poruche nedošlo. Vplyvom tejto poruchy došlo k strate údajov (tovarové položky, nastavenia a nestiahnuté elektronické žurnály). Z pokladne stiahnutý obraz pamäte RAM a FM vplyvom poškodenia neumožňoval rekonštrukciu dát. Následne sme pristúpili k výmene záložnej batérie, pretestovaniu pokladne a nahraniu posledných dostupných tovarových položiek z našej databázy do pokladne.

Cena za opravu: Výmena batérie a nastavenie pokladne vyšlo zákazníka na 42,30 €.

 

Vyradenie pokladne z prevádzky

Priebeh: Zákazník priniesol k nám na servisné stredisko Elektronickú registračnú pokladňu a Knihu ERP z dôvodu ukončenia prevádzky. Do knihy ERP sme vykonali zápis o ukončení prevádzky pokladne a zákazník odchádza na Daňový úrad, kde mu zrušia pridelený Daňový Kód Pokladne (DKP). Medzitým sme z pokladne stiahli všetky dáta, demontovali Fiskálny modul a vykonali reset pokladne. Stiahnuté dáta, hlavne Fiskal Memory Data a ak je dostupný, tak aj elektronický žurnál, sme následne napálili na CD určené pre archiváciu dát. Zákazník si po príchode z Daňového úradu prevzal pokladňu, fiskálny mudul a CD s napálenými dátami, čo potvrdil podpisom do Knihy ERP.

Cena za vyradenie: Cena za administratívny úkon, práce a materiál s tým spojený je 20,30 €.

 

Zmena subjektu na platcu DPH

Priebeh: V prípade zmeny subjektu na platcu DPH (ale aj v opačnom prípade na neplatcu DPH) je nutná výmena fiskálnej pamäte v elektronickej registračnej pokladni. Zákazník si pred samotným servisným úkonom nechá potvrdiť na Daňovom úrade zmenu do Knihy ERP. Z pokladne stiahneme všetky potrebné dáta, tie napálime na archivačné CD  a spolu s pôvodnou fiskálnou pamäťou odovzdáme zákazníkovi voči podpisu v Knihe ERP. Po osadení novej fiskálnej pamäte, nastavení potrebných parametrov a kontrole údajov zákazníkom je pokladna pripravená na prevádzku.

Cena za úpravu:  Výmena fiskálnej pamäte, ktorá zahŕňa nový fiskálny modul, CD a práce s tým spojené, stojí u nás 65,30 €.

 

Stiahnutie a archivácia elektronického žurnálu pokladne

Priebeh: Ak sa Vám na displeji pokladne pri zapnutí zobrazí upozornenie na zaplnenosť žurnálu, je potrebné elektronický žurnál z pokladne stiahnuť a archivovať. V opačnom prípade bude ďalší pohyb (predaj, uzávierky a pod.) nemožný. Stiahnutie a archivácia elektronického žurnálu je proces časovo nepresahujúci 15-20 minút. Pre archiváciu el. žurnálu používame CD médiá určené na archiváciu dát, aj tak však odporúčame zálohu Vašich dát aj na iné fyzické médium.

Cena za úkon: Za stiahnutie a archiváciu elektronického žurnálu na CD u nás zaplatíte 12,30 €.

Programovanie tovarových položiek

Ako servisná organizácia ERP poskytujeme aj doplnkové služby, ako napríklad programovanie tovarových položiek elektronickej registračnej pokladne. Od počtu položiek závisí doba programovania, ale väčšinu úkonov vykonávame takmer na počkanie.

Cena za úkon: Za programovanie PLU do počtu 50 u nás zaplatíte 12 €.

 

Vybavenie začínajúceho podnikateľa

Riešenie: Zákazník nás navštívil po získaní nenávratného finančného príspevku pre samostatnú zárobkovú činnosť z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Pre zdarný začiatok jeho podnikania potreboval vybaviť svoju prevádzku fiskálnou pokladňou, tlačiarňou a počítačom. Po zistení požiadaviek a vzájomnej konzultácii sme zákazníkovi navrhli pokladňu Euro-50TE mini, farebné multifunkčné laserové zariadenie a počítač typu All-in-one. Kompletné školenie používania pokladne, ktoré od nás pri zakúpení fiskálneho riešenia dostáva zákazník zdarma,  určite pomôže začínajúcemu podnikateľovi v prvých dňoch podnikania.

Cena za riešenie: Za fiskálnu pokladňu, jej uvedenie do prevádzky a za dodanie počítača All-in-one spolu s farebným multifunkčným laserovým zariadením zaplatil zákazník 1240 €.

 

Kompletná výbava podnikateľa na cesty

Riešenie: Začínajúci podnikateľ v predaji drobných predmetov potrebuje malú, prenosnú fiskálnu pokladňu. Po zvážení počtu tovarových položiek sme navrhli pokladňu Euro - 50TE CASH. Uvedenie do prevádzky po zaregistrovaní pokladne na Daňovom úrade vykonáme v čo najkratšom možnom čase. Zároveň sme poskytli kompletné školenie k pokladni, aby sa zákazník mohol sústrediť na svoje podnikanie a nie štúdium manuálu.

Cena: Za pokladňu Euro - 50TE CASH, uvedenie do prevádzky, knihu denných uzávierok, usb kábel a pamäťovú SD kartu zaplatil zákazník 398,50 €.

 

Informácia k povinnosti vykonania povinnej údržby ERP

ERP, ku ktorej je akreditovanou spoločnosťou vydaný certifikát o splnení požiadaviek podľa zákona č.289/2008 Zb. o používaní ERP a o zmene a doplnení zákona č.511/1992 o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ERP"), musí okrem technických požiadaviek stanovených v §4 ods.1 citovaného zákona spĺňať aj požiadavky vymedzené v odseku 2 citovaného zákona.

Jednou z vymedzených požiadaviek na ERP je povinnosť zabezpečovať informovanie podnikateľa o potrebe vykonania povinnej údržby ERP, ktorou sa preveruje technický stav ERP ako aj neporušenosť plomb tak, aby bola zabezpečená správna funkčnosť ERP.

Informovanie podnikateľa o povinnej údržbe je zobrazované minimálne na displeji ERP. Túto informáciu je povinný podnikateľ potvrdzovať vždy po každom zapnutí ERP, a to až do vykonania povinnej údržby ERP servisnou organizáciou.

Pri prvom informovaní podnikateľa o potrebe vykonania povinnej údržby ERP v danom časovom intervale je vykonaný okamžitý zápis o dátume a čase tejto informácie do fiskálnej pamäte.

K podmienke vykonania povinnej údržby servisnou organizáciou zákon o ERP vymedzuje aj lehotu na jej vykonanie, a to najneskôr do piatich rokov od uvedenia ERP do prevádzky a následne najneskôr do piatich rokov od predchádzajúcej údržby.

UPOZORNENIE!

Z vyššie uvedeného vyplýva, že povinnú údržbu ERP je možné vykonať aj po roku, dvoch, ale najneskôr do piatich rokov od jej uvedenia do prevádzky, pričom určená lehota vykonania povinnej údržby ERP je závislá od splnenia technických podmienok určených výrobcom ERP.

Vzhľadom na to, že existuje široký výber ERP, ktoré sa od seba líšia kapacitným aj softvérovým vybavením, lehota na vykonanie údržby môže byť u jednotlivých typov ERP stanovená výrobcom odlišne. To znamená, že výrobca môže u jedného typu určiť jednoročnú lehotu na vykonanie povinnej údržby, pričom u iného typu ERP ten istý výrobca môže určiť až štvorročnú lehotu.

Servisné organizácie u jednotlivých typov ERP sa pri zaznamenávaní lehoty na vykonanie povinnej údržby riadia lehotou určenou výrobcom ERP.

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor podpory a služieb pre verejnosť